num 2 steigerverhuurassen

Voorwaarden schadeafkoopregeling Steiger Verhuur Assen

Door het huren van een steiger bij SVA gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals u deze kunt vinden op de website. (klik hier) . In overeenstemming met deze voorwaarden dient de huurder te zorgen dat de risico’s zijn verzekerd of wordt, indien er schade ontstaat zonder verzekeringspolis, hiervoor verantwoordelijk gehouden, op een zodanige wijze dat SVA nimmer financieel schade lijdt, als er schade ontstaat onder hetgeen wat verzekerd had dienen te zijn.

Doormiddel van deze afkoopregeling vermindert u het te vergoeden schadebedrag wat u ingeval van diefstal of beschadiging verschuldigd zou zijn, zie art. 16. Met andere woorden door het aangaan van deze afkoopregeling in de overeenkomst wordt het verhaalsrecht van SVA beperkt. Tevens ontdoet u zich van de verplichting om het gehuurde te verzekeren, immers doormiddel van deze regeling draagt u het te verzekeren risico, voor zover dit om schade, brand of dienstal gaat, over aan SVA.

 1. Waarop is deze regeling van toepassing?
  Op alle huurovereenkomsten gesloten tussen huurders en SVA, die de optie afkoopregeling, welke handmatig uit geschakeld dient te worden, onderdeel laten zijn van de overeenkomst van de huur van de steiger.
 1. Tijdens welke periode is de regeling van toepassing?

De afkoopregeling is van toepassing tijdens de huurperiode die is overeengekomen, conform de geldende algemene voorwaarden.

 1. Voor welke schade geldt de dekking en wordt na schade het verhaalsrecht beperkt.

Alleen de directe schade bestaande uit: beschadiging, brand of diefstal aan het gehuurde is verzekerd. Overige kosten die gemaakt worden zijn voor de huurder. Dekking geldt op basis van de vervangingswaarde. Kosten voor het vaststellen van de schade zijn gedekt, mits dit door de verhuurder zelf gebeurd. Indirecte of overige schade is nimmer gedekt door deze regeling.

 1. Voor welke gebied is de regeling geldig?

Voor de dekking wordt uitgegaan van de huurlocatie van het gehuurde en dus niet van de vestigingsplaats van een huurder. Het dekkingsgebied bestaat uit de 3 noordelijke provincies. Voor overige locaties geldt, zonder toestemming vervalt de dekking automatisch.

 1. Vaststellen schade.

Schade wordt binnen 24 uur gemeld bij de verhuurder. Dit kan schriftelijk, per mail of WhatsApp. De schade zal worden vastgesteld door de verhuurder. Na ontvangst van de schadeopgave heeft de huurder 7 dagen de tijd om een onderbouwd bezwaar in te dienen wanneer er niet ingestemd kan worden met de opgave, indien de verhuurder hiervan geen gebruikt maakt wordt hij geacht met de vastgestelde schade akkoord te gaan.
Indien huurder wenst kan de schade, voor zijn eigen rekening, extern worden vastgesteld door een extern contra-expert. Deze expert dient binnen 5 dagen na de schademelding te worden benoemd en hiervan dient melding gemaakt te worden bij de verhuurder. Wordt de verhuurder niet op de hoogte gesteld dan mag deze ervan uit gaan dat huurder afziet van een contra-expertise.

 1. Welke verplichtingen gelden er voor de huurder bij schade of diefstal?

Allereerst dient de huurder de schade zo snel als mogelijk te melden, echter wel binnen 24 uur, voor zo veel als mogelijk ondersteund met foto’s, gezien vanaf het moment dat hij kennis heeft of had behoren te hebben van de schade. Tevens is de huurder verplicht om, in geval van een melding, alle medewerking te verlenen aan de aanwijzingen, informatie vragen en document verschaffing van de verhuurder. Tevens zijn gedragingen die de verhuurder kunnen schaden niet toegestaan.
Bij diefstal dient de huurder naast het melden van de diefstal, per direct aangifte te doen bij het dichtstbijzijnde politiebureau of tenminste binnen 24 uur een afspraak voor een aangifte te hebben gemaakt. Een afschrift van het proces-verbaal van aangifte dient aan Steiger Verhuur Assen te worden verstrekt. Indien de huurder niet voldoet aan hetgeen hiervoor staat en zal de schade volledig op de huurder worden verhaald.

 1. De mogelijkheid om de schade te verhalen op de huurder wordt niet beperkt of verminderd wanneer deze is ontstaan uit, veroorzaakt door of is opgetreden bij:
 2. Oorlog, gewapende conflicten, opstand en binnenlandse onlusten, terrorisme, oproer of muiterij, staking, aardbevingen, overstromingen en kernreacties (oorzaak maakt niet uit)
 3. Opzettelijk of roekeloos handelen van de huurder, ondergeschikten, derden die opdracht gekregen hebben.
 4. Onzorgvuldig handelen of onvoldoende zorg voor het gehuurde door de huurder, ondergeschikten, derden die opdracht gekregen hebben.

  Ook in de volgende gevallen treedt er geen vermindering op:
 5. Bij doorverhuur, onderverhuur of het anders aan anderen beschikbaar stellen van het gehuurde zonder vooraf schriftelijk toestemming van de verhuurder.
 6. Wanneer er specifieke uitsluitingen zijn overeengekomen met de huurder.
 7. Wanneer er uitsluitingen zijn onder art. 13.
 8. Als maatregelen ter voorkoming van schade of anderszins aanwijzingen van de huurder, opgenomen in de huurovereenkomst of bouwbeschrijving (klik hier) aantoonbaar niet zijn opgevolgd.
 9. Als het gehuurde anders dan zijn oorspronkelijke doel gebruikt is door de huurder, ondergeschikten, derden die opdracht gekregen hebben.
 10. Indien er sprake is van een situatie waarin de huurder de schade toch via zijn eigen verzekering of die van een derde kan verhalen. Als ware het dat de afkoopregeling niet bestaan had.
 1. Wat is onzorgvuldig gebruik, handelen of nalaten zorgvuldig te zijn?
  Onder onzorgvuldig gebruik, handelen of het nalaten wordt mede doch niet uitsluiten verstaan: het zich niet houden aan de bouwbeschrijving, op de diagonaal schoor/ horizontaal schoor gaan staan, overbelasting van de platforms met meer dan 200kg/m2.
 1. Eigendom van het verhuurde.
  Alles wat gehuurd is blijft eigendom van verhuurder, ongeacht het van toepassing laten zijn van deze afkoopregeling. Facturatie en/of betaling van de schade of het eigenrisico leidt nadrukkelijk niet tot een eigendomsoverdracht.

Het ligt in de vrijheid van verhuurder om een opname van de afkoopregeling in de huurovereenkomst, zonder opgave van reden te weigeren.
Deze afkoopregeling zal krachtens deze regeling automatisch acceptatie uitsluiten indien er in de voorgaande jaren gebruikgemaakt is van de afkoopregeling voor brand of diefstal. De termijn voor een opnieuw aangaan van de regeling na genoemde feiten is 2 jaar.

De regeling kan nooit leiden tot het enige betaling of betalen van enige vergoeding of restitutie van huur.

 1. Waarde gehuurde.
  Verhuurder hanteert en heeft het in dit document ten alle tijde over de vervangingswaarde (nieuwwaarde). Leverancier: https://www.euroscaffold.com/

 

 1. Uitsluitingen bij brand en diefstal.
  De mogelijkheid om de schade te verhalen op de huurder wordt niet beperkt of verminderd wanneer deze is ontstaan door:
 2. Schade die het gevolg is van vermissing, telverschillen (inventarisatie verschillen), verduistering, verdwijning, quarantaine of inbeslagname van overheidswege.
 3. Als de leden 7 en 8 van toepassing zijn.
 4. Hetgeen aan lid 14 en 15 ontleend kan worden.
 1. Aanvullende voorwaarden brand

De mogelijkheid om de schade te verhalen op de huurder wordt niet beperkt of verminderd wanneer:

Er onomstotelijk vast staat dat er sprake is van opzettelijke brandstichting door de huurder.

 1. Aanvullende voorwaarden diefstal

Naast de geldende uitsluitingen zoals in dit document omschreven wordt het recht om de schade te verhalen niet beperkt indien niet aantoonbaar is voldaan aan het volgende:

 • Het gehuurde steigermateriaal, wanneer deze gedemonteerd is, niet wordt opgeslagen op een af te sluiten terrein of in een af te sluiten ruimte, voorzien van degelijk hang en sluitwerk.
 • Er sprake is braak, tenzij er braaksporen waarneembaar zijn en er een aangifte overlegd kan worden.
 1. Eigen risico bij schade of brand

Huurobject met een nieuwwaarde tussen de €0,- en €250,- geen eigen risico

Huurobject met een nieuwwaarde tussen de €250,- en €1.250,- een eigen risico van €200,-

Huurobject met een nieuwwaarde tussen de €1.250,- en €2.500,- een eigen risico van €400,-

Huurobject met een nieuwwaarde tussen de €2.500,- en €5.000,- een eigen risico van €1.000,-

Huurobject met een nieuwwaarde tussen de €5.000,- en €10.000,- een eigen risico van €2.000,-

Huurobject met een nieuwwaarde boven de €10.000,- een eigen risico van €2.500,-

Diefstal

Het eigenrisico bij diefstal bedraagt ten alle tijde 50% van nieuwwaarde van het gehuurde.

 1. Voor het overige wordt verwezen naar de algemene voorwaarden, welke tevens van toepassing zijn op deze overeenkomst.

Steigerverhuur.

Steiger Verhuur Assen 

Is een online reserveringssysteem.
Makkelijk in gebruik en u kunt 24 uur per dag reserveren.

Annuleren Rolsteiger.

Niets is zo veranderlijk als het weer.

Wanneer u een gemaakte reservering minimaal 24 uur van tevoren afzegt, dan wordt  deze kosteloos geannuleerd.

Adverteerders

Het weer

Keuring.

Afbeelding van WhatsApp op 2023 12 15 om 17.23.17 b7ae1b29

 

 

Radar Weer

Contact

Steiger verhuur Assen

Zendmastweg 14 A
9405 CE Assen
T: 06 41771126

Langskomen?
Alleen volgens afpraak